Privacyverklaring – Elise Ka Gallery

Wij hechten bijzonder veel waarde aan het vertrouwen dat u in de Elise Ka Gallery stelt en alle persoonlijke gegevens die u aan ons toevertrouwt, zullen met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld worden. Elise Ka Gallery verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze verklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen met betrekking tot ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met:

Elise Ka Gallery

Walputstraat 23

3500 Hasselt

elise.ka@telenet.be

In dit document tracht de Elise Ka Gallery haar beleid uit te leggen om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen, zodat de Elise Ka Gallery uw vertrouwen kan blijven verdienen. Meer informatie kan u steeds vinden op de website van de Privacy Commissie:

Verwerkingsdoeleinden

Elise Ka Gallery verzamelt en verwerkt persoonsgegevens (Het gaat onder meer om uw naam en e-mailadres. Informatie die u verstrekte via onze website of andere contactkanalen enz.) van klanten voor klanten- en orderbeheer zoals klantenadministratie, opvolgen van offertes, bestellingen en leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgronden van verwerking

Wanneer U een offerte aanvraagt of een bestelling doet bij Elise Ka Gallery, zullen wij een aantal persoonsgegevens van u vragen teneinde uw aanvraag / bestelling te kunnen behandelen, zoals uw e-mail adres en adres/fakturatie gegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting en (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Wij beschermen alle verzamelde persoonsgegevens als uiterst vertrouwelijke informatie en hechten veel belang aan informatiebeveiliging.

Overmaken aan derden

Persoonsgegevens die u als klant aan ons toevertrouwt om er in uw opdracht een verwerking mee te doen, gebruiken we vanzelfsprekend uitsluitend voor de door u duidelijk omschreven opdracht. Deze gegevens worden nooit voor een ander doel ingezet. De betaling van de geleverde prestaties die u bij Elise Ka Gallery bestelt, gebeurt via een bankoverschrijving rechtstreeks aan Elise Ka Gallery, waarvoor u uw eigen (internet)bank gebruikt en dit nadat u van ons een factuur heeft ontvangen. U hoeft hiervoor dus geen financiële gegevens aan ons ter beschikking te stellen of via onze website te verzenden. De betaling doet u via uw eigen beveiligde betalingsprogramma van uw eigen bank. Wanneer uw factuur niet op de vervaldag betaald werd is het mogelijk dat wij, of een derde partij, contact opnemen met u via e-mail, telefonisch of per brief om u aan de vervaldag te herinneren. Wanneer onze factuur na deze herinnering niet betaald werd kunnen we uw gegevens doorgeven aan onze advocaat of aan een incassobureau en/of deurwaarder die deze niet betaalde factuur voor ons zal innen. De Elise Ka Gallery garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen, dit onder andere op het gebied van boekhouding (minimaal 7 jaar). De nodige controlemechanismen, softwarematig en manueel, zijn aanwezig om de kwaliteit van de data te bewaken. Naargelang het type van informatie wordt een bewaartermijn vastgesteld, waarna de verzamelde gegevens volledig en definitief verwijderd worden.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1. (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: – een e-mail te verzenden aan: elise.ka@telenet.be

Direct marketing

De Elise Ka Gallery kan uw persoonsgegevens gebruiken voor intern marktonderzoek, statistische doeleinden en om u via e-mail op de hoogte te houden van ontwikkelingen m.b.t. onze website en haar inhoud, zoals het aanbod van nieuwe producten en aanbiedingen. Deze persoonsgegevens zullen echter onder geen beding aan derden verstrekt of verkocht worden voor marketingdoeleinden. De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel – commission@privacycommission.be).